Trajnime 2-ditore në burime njerëzore

Instituti i Trajnimit dhe Formimit Profesional
“ARDEX-CONSULTING”

Licensuar nga Qendra Kombëtare e Licensimit (QKL) dhe me programe të miratuara nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë,
inicion trajnimet me temë:

image

PROCEDURAT E PUNËSIMIT

Data e Trajnimit: 27- 28 Qershor 2019
Afati i aplikimit: 26 Qershor 2019

Procedurat e punësimit, lidhja dhe manaxhimi i kontratës me punonjësit, përcaktohen jo vetëm nga politikat e kompanive por mbi të gjitha bazohen dhe përcaktohen nga kuadri ligjor. Për këtë arsye, është e nevojshme që stafi i burimeve njerëzore të njohë kërkesa në fuqi dhe t’i implementojë ato, në mënyrë që të garantojë mirëfunksionimin e organizatës.

Trajnimi “Procedurat e punësimit” ka si qëllim njohjen dhe aftësimin e pjesëmarrësve në aplikimin e procedurave si:

  • lidhja e kontratës së punës dhe menaxhimi i saj;
  • deklarimi fillestar pranë Drejtorisë së Tatimeve dhe Zyrës së Punës;
  • deklarimet periodike;
  • plotësimi dhe menaxhimi i dosjes së punonjësve.

Për informacion më të detajuar si dhe për aplikim, lutemi shkarkoni programin dhe formularin më poshtë:

Programi i Trajnimit
Formulari i Aplikimit
image

VLERËSIMI I PERFORMANCËS

Data e Trajnimit: 1 – 2 Korrik 2019
Afati i aplikimit: 28 Qershor 2019

Vlerësimi i performancës për punonjësit e kompanisë është një nga proceset më të rëndësishme të punës së Specialistit apo Menaxherit të burimeve njerëzore. Ngritja e sistemeve formale për vlerësimin e performancës së stafit, të zbatueshme dhe të qëndrueshme në kohë si dhe aplikimi i tij, lidhet ngushtë me aktivitetin e organizatës dhe performancën e saj dhe për rëndësinë që ka, padyshim është një nga sfidat e profesionistëve të kësaj fushe.

Ky trajnim synon të njohë dhe aftësojë pjesëmarrësit me të gjithë komponentët e një sistemi formal të vlerësimit të performancës, mbështetur në:

  • vendosjen e kritereve të përshtatshme;
  • përcaktimin e matësve dhe normave për çdo kriter; metodat më të aplikuara për vlerësim, përfshirë metodën 360o;
  • hartimin e një formulari vlerësimi dhe aplikimin e tij;
  • raporti i vlerësimit të performancës dhe procesi i komunikimit të rezultateve.

Për informacion më të detajuar si dhe për aplikim, lutemi shkarkoni programin dhe formularin më poshtë:

Programi i Trajnimit
Formulari i Aplikimit

Ndërto karrierën tënde
duke u bërë pjesë
e trajnimeve tona!

Ardex-Consulting

Kontakte
0676053887
Facebook | Insragram | www.ardexconsulting.com | [email protected]
Adresa: Rruga Ibrahim Rrugova, Kompleksi Green Park, H.8, Ap 22, kati VI, Tiranë