image

Energy Plus Albania ofron shërbime në fushën e Sigurise
dhe Shëndetit në Punë

Aktiviteti i çdo biznesi shoqërohet me praninë e llojeve të ndryshme risku në punë dhe mundësinë e aksidenteve, të cilat krijojnë një kosto shtesë jo të vogël për biznesin.
Përvoja botërore mëson se Siguria dhe Shëndeti në Punë duhet të kontrollohet e njëko-hësisht të shfrytëzohen si mundësi për të rritur eficencën ekonomike dhe konkurrueshmërinë.

Formimi/trajnimi/certifikimi i punonjësve në përputhje me pozicionin e punës, sipas standar-deve përbën domosdoshmëri për të patur mjedis të sigurtë e të shëndetshëm në punë.

Të gjitha bizneset në bazë të ligjit, duhet të njohin punonjësit e tyre me koncepte si: rreziku, risku, dëmi, masat parandaluese dhe mbrojtëse, pajisje mbrojtëse individuale e kolektive në punë etj. dhe t’u krijojnë çdo punonjësi një mjedis pune të shëndetshëm e të sigurt.

Mënyra më efikase për të patur një mjedis pune të shëndetshëm të sigurt është bashkë-punimi me kompani me përvojë, që zbatojnë standarde në fushën e organizimit të shërbimit të sigurisë dhe shëndetit në punë, siç është,

ENERGY PLUS ALBANIA SH.PK

me nr liçense LN-8413-08-2014, lëshuar nga QKL–ja dhe e miratuar nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë.

Mënyra më efikase për të patur një mjedis pune të shëndetshëm të sigurt është bashkë-punimi me kompani me përvojë, që zbatojnë standarde në fushën e organizimit të shërbimit të sigurisë dhe shëndetit në punë, siç është,

Ne jemi degë e kompanisë italiane “Energy Plus Snc” me përvojë 25 vjeçare në fushën e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë.
Energy Plus Albania, u themelua 6 vjet më parë nga ekspertët më të mirë shqiptarë e italianë në fushën e Shëndetit e Sigurisë në Punë.
Energy Plus Albania ka zhvilluar e zhvillon aktivitet të suksesshëm në fushën e organizimit të shërbimit të Sigurisë dhe Shëndetin në Punë në kompani të tilla si:

ALBSTAR, EDIL AL,TAP, Gener2, Alesio 2014, Kontakt shpk, Join Venture Dondi Kubota, FARA Assocation, ANTEA TITAN, FCFK-Fabrika e Cimentos Fushe Kruje,Tring TV, Vodafone Albania, Albtelekom, Alba Group, Alba skela, Skelasyla, Millenium, Adstar, Edil Al It, IT Partners; Banka Kombëtare Greke, dhe së fundmi, EBRD (BankaEvropiane për Rindërtim dhe Zhvillim etj.

Energy Plus Albania ofron një gamë të gjerë shërbimesh në fushën e Sigurisë e Shëndetit në Punë për të gjitha kategoritë dhe tipologjitë e ndërmarrjeve apo institucioneve private apo publike, sipas tre grupeve kryesore si më poshtë:

1.

Formimin, trajnimin dhe certifikimin e punonjësve të profesione të ndryshme në fushën e prodhimit, ndërtimit dhe telekomunikacionit etj.

Lexo më shumë

2.

Shërbimin e Figurave Profesionale si: Përgjegjës Sigurie, Koordinator Sigurie dhe Mjeku i Punës.

Lexo më shumë

3.

Hartimi i dokumentacionit të nevojshëm për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, sipas kërkesave të legjislacionit shqiptar dhe standardit ndërkombëtar të fushës, si p.sh. BS OHSAS 18001/ISO 45001.

Lexo më shumë

Na kontaktoni:

0696413348

Ose vizitoni websitin tonë:

energyplusitalia.com

Na ndiqni në rrjetet tona sociale

FB Facebook
LI LinkedIn

Energy Plus Albania

Rruga”Abdi Toptani”, Torre Drin, Kati 0, Nr. 11 Tirane

Tel: +355 696413348

Web: energyplusitalia.com

Email: [email protected]