INSTITUTI I STUDIMEVE STRATEGJIKE DHE TRAJNIMEVE

Në datën 24 Nëntor 2015 në Institutin e Studimeve Strategjike dhe Trajnimeve “ISSAT” do të fillojë Trajnimi i Avancuar Profesional “FISKALITETI” .
Kursi ofron njohuri mbi: Legjislacionin aktual fiskal në Republikën e Shqipërisë, marrëdhëniet e një Biznesi me Qendrën Kombëtare të Regjistrimit – QKR, Drejtorinë e Tatimeve, Inspektoriatin e Punës etj , Hapjen dhe Mbylljen e një biznesi, Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë, të Drejtat e Detyrimet e një kompanie, Deklarimet Periodike pranë Autoriteteve, etj.
Në fund të Trajnimit kursantët do të zotërojnë njohuri të mjaftueshme për të kuptuar: të drejtat dhe detyrimet e një biznesi kundrejt Institucioneve Shtetërore , si dhe të ndjekë të gjitha hallkat institucionale për hapjen, veprimtarinë dhe mbylljen e një biznesi.

PROGRAMI

Ligji i Ri i TVSH – së

Objekti dhe fusha e zbatimit ; Personat e tatueshëm; Operacionet e tatueshme/furnizimet ; Vendi i operacioneve të tatueshme/vendi i furnizimit ; Kuadri ligjor i procedurave tatimore.; Të drejtat dhe detyrimet e tatimpaguesve.; Mënyrat alternative të vlerësimit/çmimet e referencës së qirave, doganës shitjet me pakicë.; Rimbursimi i TVSH dhe kompensimi i detyrimeve tatimore , pagesa nëpërmjet sistemit të Thesarit.;Procedura per klasifikimin e pambledhshëm të një pjese ose gjithë detyrimit tatimor/ borxhi tatimor. ; Lindja e tatimit/ momenti i furnizimit.; Vlera e Tatueshme.; Shkalla Tatimore. ; Shërbimi elektronik, E-Taxation.; Kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore.; Procedurat Tatimore Tatimi mbi të Ardhurat Personale/ TAP Dividentët, Interesat nga huat, Të ardhurat nga pronësia intelektuale apo e drejta e autorit,; Të ardhurat nga lojrat e fatit, të tjera të ardhura personale , të paparashikuara ndryshe në ligj

Kalimi i pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme:

  • Tokë e ndërtesa,
  • Kujdes! Toka bujqësore kur transferohet nga një fermer i regjistruar tek një person që kryen aktivitet ekonomik
  • Përjashtimet/ Kontributet për fondet e pensioneve vullnetare dhe kthimi i investimit.

Tatimi mbi Fitimin

Amortizimi; Mbajtja në burim e tatimit mbi të ardhurat; Llogaritja e kësteve paradhënie dhe korrigjimi i tyre; Përjashtime/ Fondet vullnetare të pensioneve; Tatimi mbi te Ardhurat

Kohëzgjatja: 3 javë

Frekuentimi: e Martë, e Enjte (17.30 – 19.30)

Pjesëmarrësit do të pajisen me Çertifikatën “ISSAT”, e njohur nga Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, licensuar nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licensimit.

Regjistrimi: CV, Diploma Universitare dhe fotokopja e saj; pasaporta ose karta e identitetit fotokopja e saj; 2 foto (formati i fotos së pasaportës); Formulari i Aplikimit i plotësuar.

Për informacion të mëejshëm kontaktoni zyrat e ISSAT në adresën:
Rr. e Kavajës, Tiranë; Tel: +355 4 22 60 035 / 068 28 06 244
www.issatinstitute.com | [email protected]