Nëse ju doni të përgatiteni në fushën e ligjeve dhe të merrni profesionin e “Njohësit të ligjeve”
 
Apliko tani në degën “Njohës i ligjeve” – Elita juridike pranë “Akademisë Profesionale Elita”
Dhe vetëm në 5 muaj ju do të sepcializoheni në fushën e ligjeve…
 
  • Dëshmia që do të merrni tek “Akademia Profesionale Elita” njihet nga shteti Shqiptar.
  • Mbas diplomimit ju merrni dëshminë dhe kartën e NJOHESIT TE LIGJEVE
  • Ju merri një profesion ku mund ta përdorni kudo
  • Mbas mbarimit te kësaj dege ju aftësoheni dhe specializoheni ne aspektet me kryesore te ligjit
  • Për te vazhduar degën e NJOHESIT TE LIGJEVE nuk ka rendësi nëse keni mbaruar apo jo një arsim tjetër
Nxitoni! Aplikimet mbyllen në datën 23 Nëntor.
Apliko tani
 
 
 
 
 
Fusha të gjera, por konkrete
 
Aftësimi juaj do te jete i përgjithshëm duke prekur Kushtetutën e Shqipërisë, aktet për hapjen e shoqërive te ndryshme ekonomike, te OJF-ve, partive politike etj. si dhe procedurat qe duhen ndjekur ne hapjen e këtyre subjekteve juridike, aplikimi për licenca, procedurat e koncesioneve hartimi i kërkese padive dhe depozitimi pranë gjykatave, kodi zgjedhor, pjesëmarrja ne zgjedhje, KQZ-ja, kolegji zgjedhor dhe referendumet, kodi i procedurave administrative, kodi i familjes kodi rrugor, kodi penal dhe kodi i procedurave penale, kodi civil dhe kodi i procedurave civile, kontratat e blerjeve, shitjeve, përdorim, procedurat për regjistrimet dhe mbarëvajtjen e patentave, markave dhe shpikjeve industriale, kontratat e huas, kontratat bankare dhe institucioneve bankare, kodi i punës, kontratat e punës, te drejtat dhe detyrimet, praktikë juridike, etj

Të gjitha tematikat që do kapen në shqyrtim do trajnohen në anën e tyre praktike.
Pedagogët qe do ju japin mësim janë nga më të përgatiturit dhe liderë në fushën e tyre, me grada shkencore por dhe profesionist në fushën përkatëse.

 
 
 
 
 
Mundësi të shumta
 
  1. Mbas mbarimit te Akademisë zyra e karrierës pranë institucionit tonë ju ofron mundësi punësimi sipas rastit.
  2. Akademia ju jep shumë mundësi, ndër të tjera të takoni biznesmenë por dhe personalitete të ndryshme ku nuk do të kishit mundësi ti takonit në vende të tjera.
  3. Akademia ju afron shumë në anën praktike me tregun e punës, ju merrni një zanat drejtpërsëdrejti, ju do të përgatiteni përmes programeve më të mira evropiane për t’u përshtatur dhe për t’u bërë pjesë e tregut real të punës e biznesit.
  4. Akademia është e shoqëruar gjatë gjithë kohës së saj dhe me orët e praktikës juridike, kështu që ju mund ta rendisni edhe në praktikat më frytdhënëse dhe efektive të punës suaj.
 
 
 
Kohëzgjatja
 
Mësimi zhvillohet 1 herë në javë, përkatësisht ditën e Shtunë, i njëjtë me programet e Masterit.

 

 
Ku zhvillohet
 
Mësimi zhvillohet ne qendrën e konferencave të Hotel “Tirana Internacional” (15 kateshi)
 
SI MUND TE APLIKOHET
 
Për të aplikuar, klikoni www.elitaacademy.com/aplikimi/ dhe shkarkoni ne kompjuterin tuaj “Formulari i Aplikimit” i cili është në formatin Microsoft Word. Pasi ta keni plotësuar, lutemi dërgojeni me email si “attach” tek adresa: [email protected]
dont remove
 
img

 

Çmimi
 
Shkolla kushton vetëm 395 Euro në total.

Këtë pagesë ju mund ta bëni të gjithën ose me disa këste sipas mundësisë suaj financiare.

 
 
 
 
img

 

img
 
 
E vendosët të merrni pjesë?
 
Aplikoni tani
 
 
 
 

Kontakte
 
 
 
 
 
 

 

Akademia Elita