Logo ISSAT

ISSAT

Në Institutin “ISSAT” do të fillojë Trajnimi Specializues
“TEKNIK I INDUSTRISË USHQIMORE”.
Lektor: Ermil Sharko

Trajnimi ka si qëllim përgatitjen me njohuri bazë dhe të avancuara teknike në “Industrinë Ushqimore”, konkretisht:

 • njohuri mbi Politikat rregullatore të EU-së dhe Standartet Teknike në Industrinë Ushiqmore: ISO:22000, si përmirësim i ISO:9000.
 • standartet shqiptare, normat fakultative dhe ato të detyrueshme në to, Siguria Ushqimore.
 • praktikat e Sigurisë Ushqimore.
 • mikrobiologjinë ushqimore si fokus kryesor i Sigurisë Ushqimore.

Pjesëmarrësit:

 • të diplomuarit në profilin ” Kimi dhe Teknologji Ushqimore”
 • laburantë të Kimisë Ushqimore
 • punonjës të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit
 • punonjës të Ministrisë së Bujqësisë
 • punonjës të Ministrisë së Turizimit
 • punonjës të Institutit të Higjenës
 • punonjës të Institutit të Shëndetit Publik
 • drejtues dhe punonjës të kompanive distributore të produkteve ushqimore
 • çdo person që është i interesuar për njohuri në fushën e Industrisë Ushqimore.

Pjesëmarrësit do të pajisen me Çertifikatën e Institutit të Studimeve Strategjike dhe Trajnimeve ” ISSAT”, e njohur nga Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, licensuar nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licensimit.

Frekuentimi: e hënë, e mërkurë, e premte (17.30 – 20.00)

Dokumentat e nevojshme për regjistrim:

CV, Diploma Universitare dhe fotokopja e saj ; pasaporta dhe fotokopja e saj; 2 foto ( formati i fotos së pasaportës); Formulari i Aplikimit i plotësuar.

Për informacion të mëejshëm kontaktoni zyrat e ISSAT në:
Rr. e Kavajës, Tiranë; Tel: +355 4 22 60 035 / 068 28 06 244
www.issatinstitute.com | [email protected]