ISSAT

Në Institutin e Studimeve Strategjike dhe Trajnimeve “ISSAT” do të zhvillohet Trajnimi afat-shkurtër “MENAXHIMI I PASURIVE TË PALUAJTSHME”.

Data e fillimit: 12 Tetor 2015

Lektore: Nora Marku

Permbledhja tematike

• SISTEMI I RI I REGJISTRIMIT TE PASURIVE

  • E drejta e pronësise pas vitit 1990.
  • Parimet dhe veçoritë e  sistemit të regjistrimit.
  • Përfitimet e sistemit të ri të regjistrimit të pasurive të paluajtshme.
  • Regjistrimi fillestar si garanci ligjore për të drejtën e pronësisë.
  • Elementët e regjistrimit fillestar.

• RASTE PROBLEMATIKE NGA REGJISTRIMI FILLESTAR

• PRONËSIA

  • Llojet dhe mënyrat e fitimit të pronësisë
  • Të drejtat reale mbi pronën, servitutat etj.

• PASURITË E PALUAJTSHME PUBLIKE

  • Inventarizimi dhe transferimi i pronave publike

• PASURITË E PALUAJTSHME PRIVATE

  • pronësia mbi tokën bujqësore
  • pronësia mbi truallin

• SHPRONËSIMI

• PASURITË INFORMALE

Frekuentimi: e Hënë, e Mërkurë, e Premte (17:30 – 20:00)

Specializantët do të pajisen me Çertifikatën ” ISSAT”, e njohur nga Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë.

Regjistrimi: CV, Diploma Universitare dhe fotokopja e saj ; pasaporta ose karta e identitetit fotokopja e saj; 2 foto (formati i fotos së pasaportës); Formulari i Aplikimit i plotësuar.

Për informacion të mëejshëm kontaktoni zyrat e ISSAT në adresën:
Rr. e Kavajës, Tiranë; Tel: +355 4 22 60 035 / 068 28 06 244
www.issatinstitute.com | [email protected]