Logo ISSAT

INSTITUTI I STUDIMEVE STRATEGJIKE DHE TRAJNIMEVE

Në Institutin e Studimeve Strategjike dhe Trajnimeve “ISSAT” do të fillojë në datën 9 Tetor 2015 Trajnimit Profesional i Avancuar 2-javor ” MENAXHIM PROJEKTESH “..
Lektore: Vjollca Backa

Përmbledhje Tematike

  • Kuptimi i Projektit dhe Cikli i jetës të Projektit
  • Kritetret e përzgjedhjes së Projektit.
  • Përqasja e kuadrit logjik, Analiza e Problemeve, Hapat kryesorë të këtij procesi
  • Identifikimi i Projektit, hartimi, palët e interesuara, kërkime
  • Përzgjedhja e kritereve të Projektit.
  • Skedulimi aktiviteteve te projektit,buxhetimi
  • Kompletimi i kornizës logjike. Tri fazat : përmbledhja e objektivave, supozimeve , indikatorëve.
  • Rast Studimi i fazave te projektit sipas eksperiences se Bashkimit Europian
  • Auditimi i Projektit ,Monitorim ,Rishikim,Raportimi final.

Kohëzgjatja e Trajnimit: 2 javë; Frekuentimi: e hënë, e mërkurë, e premte (17.30 – 20.00)

Frekuentimi: e hënë, e mërkurë, e premte (17.30 – 20.00)

Kursi mund të ndiqet edhe online nëse aplikantët janë nga rrethet.

Image

Specializantët do të pajisen me ÇERTIFIKATËN e Institutit “ ISSAT”, e njohur nga Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, licensuar nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licensimit.

Regjistrimi: CV, Diploma Universitare dhe fotokopja e saj ; pasaporta dhe 2 foto (formati i fotos së pasaportës); Formulari i Aplikimit i plotësuar.

Për informacion të mëtejshëm kontaktoni zyrat e ISSAT në:
Rruga e Kavajës, Tiranë; Tel: +355 4 22 60 035 / 068 28 06 244
www.issatinstitute.com | [email protected]