yle=”mso-fit-shape-to-text:true” inset=”0,0,0,0″>
<![endif]–>

ROEN

Studio Kontabiliteti

 

Zgjedhja juaj
për t’u bere Zgjidhja juaj

 

kush jemi

Profesionistë, seriozë
& të besuar

 

ROEN Consulting është një studio kontabiliteti e themeluar ne 2009. Studio ka në përbërje të saj profesionistë që vijnë nga një eksperience e gjate ne fushën e financës, kontabilitetit, taksave dhe vlerësimit.
Qëllimi ynë është që t’i drejtojmë klientët tanë drejt suksesit.
Ne përpiqemi maksimalisht për të dhënë shërbime cilësore dhe me standarde.
Me korrektësinë, përkushtimin dhe seriozitetin tone synojmë të fitojmë besimin e klientëve te rinj dhe besnikërinë e klientëve ekzistues.

 

 

SHERBIMET E STUDIOS

 

Ne jemi ekspertë të fushës dhe ofrojmë një gamë të gjerë shërbimesh,
të cilat përmblidhen si më poshtë (por jo vetëm)

 

Sherbime kontabiliteti
icon Mbajtjen e kontabilitetit për Shoqëri Tregtare në përputhje me standardet kombëtare dhe ndërkombëtare
icon Hartim i deklaratave financiare për mbylljen e vitit ushtrimor
icon Përgatitje e pasqyrave dhe raporteve financiare tremujore, gjashtëmujore
icon Regjistrim të aktivitetit të përditshëm të klientëve
icon Përfaqësim dhe mbajtje e marrëdhënieve me Administratën Tatimore, ISSh dhe Zyrën e Punës
icon Auditim të brendshëm të pasqyrave financiare dhe procedurave në përputhje me standardet kombëtare dhe ndërkombëtare të kontabilitetit.

 

Konsulenca fiskale
icon Konsulencë për legjislacionin dhe procedurat tatimore
icon Konsulencë për legjislacionin dhe procedurat doganore
icon Konsulencë për legjislacionin tregtar, statusi ligjor i biznesit
icon Konsulencë dhe përgatitje të të gjitha taksave të Bashkisë

 

Asistenca te ndryshme
icon Asistencë në përgatitjen e dokumentacionit për aplikimet e huave bankare
icon Asistencë teknike në programe dhe softe financiare
icon Vlerësim pasurish
icon Asistencë në procesin e apelimeve fiskale