Në Institutin “ISSAT”, në datën 20 Prill 2015 do të fillojë Kursi i Trajnimit Profesional:
“FIZIOTERAPIA NË PRAKTIKË”
Trajnimi ka si qëllim të rrisë nivelin e njohurive dhe aftësive të pjesëmarrësve në Fizioterapinë, profesioniste.
Në fokus të Programit të Kursit janë: identifikimi i patologjisë, trajtimi, teknikat dhe metodat e rehabilitimit të pacientit përmes Fizioterapisë.
Temat që do të trajtohen në Kurs:
 • Roli  i Fizioterapisë.
 • Llojet e Fizioterapisë.
 •  Përvetësimi  i njohurive bazë mbi sistemin muskulor, kockor dhe nervor.
 • Diagnostikimi  i patologjive kryesore, trajtimi  i patologjive me Fizioterapi dhe rehabilitimi total i pacientit.
 • Perfeksionimi  i  rolit të fizioterapistit në trajtimin e pacientëve.
 • Teknikat e rehabilitimit. Zbatimi me përpikmëri i protokolleve të rehabilitimit.
 • Ultratingujt  në Fizioterapi
 • Sistemet  e Integruara  të  Fizioterapisë
 • Fizioterapia  Klinike në Praktikë
 • Shërbimet  terapeutike të Fizioterapisë  në:
  – sistemin kardio-respirator
  – geriartri
  – reumatologji
  – neurologji
  – pediatri
  – ortopedi- traumatologji
  – dëmtime sportive
 • Rëndësia e këshillave terapeutike dhe trajtimi sipas rastit
 • Ndikimet e Masazhit klasik
 • Vlerësimi i pacientëve dhe familjarëve të tyre si partner në kujdesje,
 • Ushtrime për trajtimin e aftësisë së kufizuar fizike
Trajnimi i adresohet:
 • Mjek Fiziatër
 • Fizioterapistë në profesion
 • Psikomotricien
 • Terapist zhvillimi
 • Pjestarë të tjerë të stafit të Institucioneve të Kujdesit Shëndetësor
 • Personel  i punësuar në qendra ditore zhvillimi
 • Studentë të nivelit Master Profesional dhe Shkencor.
 • Prindërit, të cilët  kanë fëmijë me aftësi të kufizuar.
 • Çdo person i interesuar për njohuri në Fizioterapi.
Frekuentimi: e hënë, e mërkurë, e premte (17.30 – 20.00)
Specializantët do të pajisen me Çertifikatën e Institutit të Studimeve Strategjike dhe Trajnimeve “ISSAT”, e njohur nga Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, licensuar nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licensimit.
Dokumentat e nevojshme për regjistrim: CV, Diploma Universitare dhe fotokopja e saj ; pasaporta dhe fotokopja e saj; 2 foto (formati i fotos së pasaportës); Formulari i Aplikimit i plotësuar.
Për informacion të mëtejshëm kontaktoni zyrat e ISSAT në adresën:
Adresa : Rruga e Kavajës, Tiranë
Tel: 04 22 60 035 / 068 28 06 244 ; [email protected]