NJ O F T I M

Instituti i Ekspertëve Fiskalë organizon programin e formimit profesional për ekspertë fiskalë.

Programi përmban njohuri nga:

  • Legjislacioni dhe Sistemi Tatimor në Republikën e Shqipërisë, ( trajtohet edhe paketa e re fiskale)
  • Legjislacioni Doganor,
  • Kontabiliteti, Sistemi i Informacionit dhe Informatizimit financiar,
  • E drejta Tregtare,
  • Analiza e Pasqyrave Financiare.

Të interesuarit duhet të paraqesin pranë Institutit të Ekspertëve Fiskalë dokumentat e mëposhtme:

› Kërkesë për regjistrim e shoqeruar me CV.

› Fotokopje e diplomës e noterizuar (diplomë universitare e   shkencave ekonomike ose juridike).
› Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës.
› Mandatpagesën me tarifën e regjistrimit.

Regjistrimet bëhen deri më datë 30 Janar2014.

Programi fillon me 31 Janar 2014. Leksionet do të zhvillohen çdo fundjave, ditën e premte në orën 16:00 – 19:30 dhe ditën e shtunë ora 09:00 – 13:30.

Programi zgjat 9 javë.

Instituti i Eksperteve Fiskale

Qendra e Biznesit “Olimpia”, kati 3-te prane postes nr. 8 Tirane
Nga ora 1400-1700
Tel: 067 23 53 909