IKM

IKM njofton të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Provimet e Aftësive Profesionale për Kontabilist të Miratuar, fillimin e trajnimeve për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar, si pjesë e kërkesave për Hyrjen në Profesion.

IKM njofton të gjithë kandidatët e interesuar për marrjen e titujve Auditues Ligjor dhe Kontabilist i Miratuar për hapjen e sezonit të Provimeve Përfundimtare të Aftësive Profesionale për vitin 2021.

Kalendari i Provimeve është si më poshtë:

20

Shkurt

Raportimi dhe përgatitja e pasqyrave financiare, sipas standardeve kombëtare e ndërkombëtare të raportimit financiar;

27

Shkurt

Zbatimi në praktikë i legjislacionit mbi të drejtën civile, të drejtën penale, legjislacionit tregtar dhe të drejtën e punës në Republikën e Shqipërisë, në masën që këto i interesojnë profesionit të auditimit ligjor të pasqyrave financiare.

04

Mars

Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e Shqipërisë.

Kandidatët për KM duhet të ndjekin trajnimet e Hyrjes në Profesion në fushën e Standardeve Kombëtare Kontabilitetit dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar, të organizuar nga një Organizatat Profesionale të Kontabilistëve të Miratuar të njohura nga BMP, në të cilën individi duhet të anëtarësohet.

Shikoni programin

Kriteret për të marrë pjesë në trajnim:

1 Anëtarësimi në një Organizatë Profesionale të Kontabilistëve të Miratuar të njohur nga BMP (Organizatat e njohura http://www.bmp.al/ikm/). Nëse jeni të regjistruar si kandidat kaloni te Pika 2.

Për t’u anëtarësuar në IKM duhet të plotësoni dokumentacionin e listuar në seksionin Anëtarësia > Anëtarësimi – Kandidat për Kontabilist të Miratuar (https://www.ikm.org.al/kandidatet-per-km/).

Regjistrimi si kandidat do të kryhet nëpërmjet Formularit të regjistrimit, i cili mund të gjendet në linkun https://ikm.org.al/regjistrim-kandidat-kontabilist-i-miratuar/

2 Pagesa e Tarifës së trajnimit.

Llogaritë bankare mund t’i gjeni në Linkun https://www.ikm.org.al/kontakt/

3 Plotësimi i Formularit të Regjistrimit për trajnimin. Formularin e regjistrimit mund ta aksesoni ketu: https://ikm.org.al/regjistrim-trajnimi-i-hyrjes-ne-profesion/

Regjistrimet janë të hapura deri më datën 28 Janar 2021.

Për çdo informacion ne lidhje me regjistrimin dhe pjesëmarrjen ne trajnim
kontaktoni ne adresën: [email protected]
ose me telefon në sekretarinë e IKM Tel: 04 234 7585 Cel: 069 480 0551