LEGJISLACIONI TATIMOR NË PRAKTIKË

Ky është trajnimi më i kërkuar!!!
Përfshihen të gjitha ndryshimet e Legjislacionit Tatimor!

Fillon në datën:

26 Janar 2021

Modulet e kursit
– Moduli 1. LIGJI PËR PROCEDURAT TATIMORE. PAKETA FISKALE
– Moduli 2. LIGJI PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT
– Moduli 3. LIGJI I TATIMIT MBI VLERËN E SHTUAR (TVSH)
– Moduli 4. LIGJI PËR SIGURIMET SHOQËRORE DHE SHËNDETËSORE
– Moduli 5. LIGJI PËR AKCIZAT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË
– Moduli 6. LIGJI PËR SISTEMIN E TAKSAVE KOMBËTARE
– Moduli 7. LIGJI PËR SISTEMIN E TAKSAVE VENDORE
– Moduli 8. LIGJI PËR LOJRAT E FATIT
– Moduli 9. MARRVESHJET NDËRKOMBËTARE DHE KOMBËTARE
– Moduli 10. LIGJI PËR QENDRËN KOMBËTARE TË BIZNESIT QKB
– Moduli 11. LIGJI PËR TREGTARËT DHE SHOQËRITË TREGTARE
– Moduli 12.
LIGJI PËR OJF (i ndryshuar)
– Moduli 13. LIGJI PËR KONTABILITETIN DHE PASQYRAT FINANCIARE
Lektorët e kursit
Kursi shpjegohet nga lektorë me shumë eksperiencë në mësimdhënien e hartimit, interpretimit dhe zbatimit të legjislacionit tatimor në Shqipëri,
Të gjitha modulet e kursit janë të azhornuarë me ndryshimet e fundit ligjore.
Kush mund ta ndjeki kursin?

Ky është Trajnimi më profesional dhe më i kërkuari nga stafet e burimeve njerëzore për Ekonomistët, Avokatet, Juristët, etj.

Të gjitha modulet e kursit janë të azhornuarë me ndryshimet e fundit ligjore.

picture
Nëse jeni të interesuar, regjistrohuni!
Për t’u regjistruar:

na telefononi ose
– na shkruani një mesazh
WhatsAppNumri ynë: 068 82 38 297
Pak fjalë rreth nesh
Finance Partner:
Qendër kursesh e liçensuarë në QKL, e njohur nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë për ofrimin e kurseve profesionale.