2 Prill 2020

LEGJISLACIONI TATIMOR NË PRAKTIKË

Trajnimi profesional më i kërkuar për Ekonomistët, Kontabilistët e Miratuar, Audituesit Ligjor, Juristët, etj.
I njohur dhe i miratuar nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë.

Jeni një drejtues në një Shoqërie Tregëtare, OJF, Enti Publik ose Institucioni Shtetëror, që dëshironi të keni një staf burimesh njerëzore apo të departamentit të financës të kualifikuar në zbatimin e ligjit fiskal?

Jeni një Ekonomist, Kontabilist i Miratuar, Auditues Ligjor, apo i punësuar në një kompani ose që ofron shërbim financiare si, studio kontabiliteti konsulence financiare dhe dëshironi të jeni korrekt në zbatimin e ligjit fiskal të perditësuar me ndryshimet të fundit ligjore?

Jeni një Jurist apo Avokat i një kompanie i cili dëshiron të jetë i aftë profesionalisht, të analizojë interpretojë dhe zbatojë me efikasitet legjislacionin tatimor në mbrojtjen juridike të çështjeve financiare të klientëve të tij?

Jeni i sapo diplomuar në Ekonomi, Financë, Juridik, Menaxhim Biznesi dhe kërkoni të kirjoni një eksperience dhe njohje me praktikat më të mira administrative në zbatim të legjislacionit tatimor, për një start sa më të mirë në punë?

Për të gjithe kadegoritë e mësipërme kursi “Legjislacioni Tatimor në Praktike” që ofron Finance Partner, është mundësia reale për të pasur një siguri profesionale në zbatimin korrekt të legjislacionit fiskal gjatë punës tuaj.

Trajnim me objektiva ambicioze
Kursi synon të ndërthurë teorinë e legjislacionit tatimor me kazuse konkrete në praktikë, në mënyrë që përvetësimi i njohurive të bëhet sa më i kuptueshem. Gjatë zhvillimit të kursit realizohet njohja e koncepteve kryesore të legjislacionit fiskal dhe proceduarave tatimore.

Aftësimi i pjesmarrësve me nocionet bazë të sistemit juridik në fushën e së drejtës fiskale tatimore në Republikën e Shqipërisë, dhe ndërthurja e zbatimit të tyre në praktikën e përditëshme të aktivitetit tregtar dhe atijë administrativ.

Modulet e kursit
– Moduli 1. LIGJI PËR PROCEDURAT TATIMORE. PAKETA FISKALE
– Moduli 2. LIGJI PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT
– Moduli 3. LIGJI I TATIMIT MBI VLERËN E SHTUAR (TVSH)
– Moduli 4. LIGJI PËR SIGURIMET SHOQËRORE DHE SHËNDETËSORE
– Moduli 5. LIGJI PËR AKCIZAT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË
– Moduli 6. LIGJI PËR SISTEMIN E TAKSAVE KOMBËTARE
– Moduli 7. LIGJI PËR SISTEMIN E TAKSAVE VENDORE
– Moduli 8. LIGJI PËR LOJRAT E FATIT
– Moduli 9. MARRVESHJET NDËRKOMBËTARE DHE KOMBËTARE
– Moduli 10. LIGJI PËR QENDRËN KOMBËTARE TË BIZNESIT QKB
– Moduli 11. LIGJI PËR TREGTARËT DHE SHOQËRITË TREGTARE
– Moduli 12.
LIGJI PËR OJF (i ndryshuar)
– Moduli 12. LIGJI PËR KONTABILITETIN DHE PASQYRAT FINANCIARE
Lektorët e kursit
Kursi shpjegohet nga lektor me shumë eksperiencë si hartues, interpretues dhe zbatues të legjislacionit tatimor në Shqiperi, si dhe drejtues dhe jurist të administratës tatimore.
Të gjitha modulet e kursit janë të azhornuarë me ndryshimet e fundit ligjore.
Pak fjalë rreth nesh
Finance Partner:
Qendër kursesh e liçensuarë në QKL, e njohur nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë për ofrimin e kurseve praktike profesionale kontabiliteti, programe financiare, trajnime marketingu, trajnime juridike. Veprimtaria jonë konsiston në trajnimin praktik të burimeve njerëzore.

Detaje për kursin
icon
Kohëzgjatja
6 javë
13 seanca
2 orë/seanca
icon
Tarifa
Tarifë shumë e arsyeshme. Mund të paguhet edhe me këste
icon
Vendi
Ambienti i zhvillimit të kursi është mjaftë komod.
Kursi zhvillohet në Tiranë
picture
Nëse jeni të interesuar, regjistrohuni!
Për t’u regjistruar:

na telefononi ose
– na shkruani një mesazh
WhatsApp apo Viber.

Numri ynë: 0694484442

picture
Në përfundim të kursit kursantët paisen me certifikatën e kursit e njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë.