INSTITUTI I STUDIMEVE STRATEGJIKE DHE TRAJNIMEVE

Në Institutin e Studimeve Strategjike dhe Trajnimeve ISSAT do të fillojë në datën 12 Nëntor 2015 Kursi i Trajnimit “KONSULENCE LIGJORE NE SHOQERITE TREGTARE“.

(Kursi trajton parimet dhe konceptet mbi Konsulencën ligjore dhe ligjin e ri për Shoqëritë tregtare,) Regjistrimi i subjekteve tregtare, Drejtimi i Shoqërive Tregtare nën këndvështrimin ligjor, Marrëveshjet tregtare, Kontratat, Procedurat Tatimore, Prokurimet, etj.)

Lektor: Dr. Eniel KOLANECI

Kohëzgjatja e Trajnimit:
2 javë

Frekuentimi: e Hënë, e Mërkurë, e Premte (17.30 – 19.30).

Trajnimi mund të ndiqet edhe online nëse aplikantët janë nga rrethet.

Pjesëmarrësit do të pajisen me Çertifikatën “ISSAT”, e njohur nga Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, licensuar nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licensimit.

Regjistrimi: CV, Diploma Universitare dhe fotokopja e saj ; pasaporta ose karta e identitetit fotokopja e saj; 2 foto (formati i fotos së pasaportës); Formulari i Aplikimit i plotësuar.

Për informacion të mëejshëm kontaktoni zyrat e ISSAT në adresën:

Rr. e Kavajës, Tiranë; Tel: +355 4 22 60 035 / 068 28 06 244
www.issatinstitute.com | [email protected]