ISSAT

Në Institutin ‘ ISSAT ‘, në datën 6 Nëntor 2015 do të fillojë Trajnimi Profesional: “FIZIOTERAPIA, ROLI I SAJ NË REHABILITIMIN E PACIENTËVE”.

Trajnimi ka si qëllim të rrisë nivelin e njohurive dhe aftësive të pjesëmarrësve në Fizioterapinë profesioniste.
Në fokus të Programit të Trajnimit janë: identifikimi i patologjisë, trajtimi, teknikat dhe metodat e rehabilitimit të pacientit përmes Fizioterapisë.

Përmbajtja Tematike e Trajnimit

 • Roli i Fizioterapisë.
 • Llojet e Fizioterapisë.
 • Përvetësimi i njohurive bazë mbi sistemin muskulor, kockor dhe nervor.
 • Diagnostikimi i patologjive kryesore, trajtimi i patologjive me Fizioterapi dhe rehabilitimi total i pacientit.
 • Perfeksionimi i rolit të fizioterapistit në trajtimin e pacientëve.
 • Teknikat e rehabilitimit. Zbatimi me përpikmëri i protokolleve të rehabilitimit.
 • Ultratingujt në Fizioterapi
 • Sistemet e Integruara të Fizioterapisë
 • Fizioterapia Klinike në Praktikë
 • Shërbimet terapeutike të Fizioterapisë.
 • Rëndësia e këshillave terapeutike dhe trajtimi sipas rastit
 • Ushtrime për trajtimin e aftësisë së kufizuar fizike

Trajnimi i adresohet:

 • Mjek Fiziatër
 • Fizioterapistë në profesion
 • Psikomotricien
 • Terapist zhvillimi
 • Pjestarë të tjerë të stafit të Institucioneve të Kujdesit Shëndetësor
 • Personel i punësuar në qendra ditore zhvillimi
 • Studentë të nivelit Master Profesional dhe Shkencor.
 • Prindërit, të cilët kanë fëmijë me aftësi të kufizuar.
 • Çdo person i interesuar për njohuri në Fizioterapi.

Frekuentimi: e Hënë, e Mërkurë, e Premte (17:30 – 20:00)

Pjesëmarrësit do të pajisen me Çertifikatën (24 kredite) e Institutit të Studimeve Strategjike dhe Trajnimeve – “ISSAT”, e cila është e njohur nga Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim – Ministria e Shëndetësisë.

Regjistrimi: CV, Diploma Universitare dhe fotokopja e saj ; pasaporta ose karta e identitetit fotokopja e saj; 2 foto (formati i fotos së pasaportës); Formulari i Aplikimit i plotësuar.

Për informacion të mëejshëm kontaktoni zyrat e ISSAT në adresën:
Rr. e Kavajës, Tiranë; Tel: +355 4 22 60 035 / 068 28 06 244
www.issatinstitute.com | [email protected]