Logo ISSAT

INSTITUTI I STUDIMEVE STRATEGJIKE DHE TRAJNIMEVE

Në Institutin e Studimeve Strategjike dhe Trajnimeve “ISSAT” do të zhvillohet
Trajnimi 2-javor “PROKURIMET PUBLIKE“.

Data e fillimit: 6 Nëntor 2015

Lektore: Dr. Klodiana CANKJA

Përmbledhje Tematike

  • Prokurimi Publik në Institucionet e Administratës Publike dhe në sektorin privat.
  • Rregullat e Prokurimit Publik, praktikat më të mira në këtë fushë.
  • Terminologjia, konceptet, parimet ligjore që rregullojnë proçedurat e Prokurimit Publik.
  • Procedurat e Prokurimit Publik në kuadrin e Legjislacionit shqiptar të Prokurimit Publik.
  • Përditësimi me ndryshimet e Ligjit të Prokurimeve.
  • Përgatitja e Dosjes së Tenderit
  • Rëndësia e kritereve për kualifikim dhe kritereve për vlerësim në një proçedurë prokurimi.
  • Proçedurat e rishikimit të Prokurimit Publik.
  • Ligjshmëria e veprimeve në procedurat e Prokurimit Publik.

Kohëzgjatja e Trajnimit: 2 javë

Frekuentimi: e Hënë, e Mërkurë, e Premte (17.30 – 19.30)

Image

Specializantët do të pajisen me Çertifikatën ” ISSAT”, e njohur nga Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë.

Dokumentat e nevojshme për regjistrim: CV, Diploma Universitare dhe fotokopja ; pasaporta dhe fotokopja; 2 foto (formati i fotos së pasaportës); Formulari i Aplikimit i plotësuar.

Për informacion të mëtejshëm kontaktoni zyrat e ISSAT në:
Rruga e Kavajës, Tiranë; Tel: +355 4 22 60 035 / 068 28 06 244
www.issatinstitute.com | [email protected]