Në datën 14 Prill 2015 pranë Institutit të Studimeve Strategjike dhe Trajnimeve “ISSAT” do të fillojë Trajnimi “FISKALITETI”.
Lektore: Silvana Meko (Dallamango)
Kursi ofron njohuri mbi: Legjislacionin aktual fiskal në Republikën e Shqipërisë, marrëdhëniet e një Biznesi me Qendrën Kombëtare të Regjistrimit – QKR, Drejtorinë e Tatimeve, Inspektoriatin e Punës etj , Hapjen dhe Mbylljen e një biznesi, Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë, të Drejtat e Detyrimet e një kompanie, Deklarimet Periodike pranë Autoriteteve, etj.
Në fund të Trajnimit kursantët do të zotërojnë njohuri të mjaftueshme për të kuptuar: të drejtat dhe detyrimet e një biznesi kundrejt Institucioneve Shtetërore , si dhe të ndjekë të gjitha hallkat institucionale për hapjen, veprimtarinë dhe mbylljen e një biznesi.
PROGRAMI
Ligji i Ri i TVSH – së
 • Objekti dhe fusha e zbatimit
 • Personat e tatueshëm
 • Operacionet e tatueshme/furnizimet
 • Vendi i operacioneve të tatueshme/vendi i furnizimit
 • Kuadri ligjor i procedurave tatimore.
 • Të drejtat dhe detyrimet e tatimpaguesve.
 • Mënyrat alternative të vlerësimit/çmimet e referencës së qirave, doganës shitjet me pakicë.
 • Rimbursimi i TVSH dhe kompensimi i detyrimeve tatimore , pagesa nëpërmjet sistemit të Thesarit.
 • Procedura per klasifikimin e pambledhshëm të një pjese ose gjithë detyrimit tatimor/ borxhi tatimor.
 • Lindja e tatimit/ momenti i furnizimit.
 • Vlera e Tatueshme.
 • Shkalla Tatimore.
 • Shërbimi elektronik, E-Taxation.
 • Kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore.
 • Procedurat Tatimore Tatimi mbi të Ardhurat Personale/TAP
 • Tarifa Tatimore nga 10 ne 15 %:
 • Dividentët,Interesat nga huat,Të ardhurat nga pronësia intelektuale apo e drejta e autorit, Të ardhurat nga lojrat e fatit, të tjera të ardhura personale, të paparashikuara ndryshe në ligj.
 • Kalimi i pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme:
  – Tokë e ndërtesa,
  – Kujdes! Toka bujqësore kur transferohet nga një fermer i regjistruar tek një   person që kryen aktivitet ekonomik
  – Përjashtimet/ Kontributet për fondet e pensioneve vullnetare dhe kthimi i   investimit.
Tatimi mbi Fitimin
 • Amortizimi
 • Mbajtja në burim e tatimit mbi të ardhurat
 • Llogaritja e kësteve paradhënie dhe korrigjimi i tyre
 • Përjashtime/ Fondet vullnetare të pensioneve
 • Tatimi mbi te Ardhurat
Kohëzgjatja : 2 javë
Frekuentimi: e hënë, e mërkurë, e premte (17.30 – 20.00)
Specializantët do të pajisen me Çertifikatën e Institutit të Studimeve Strategjike dhe Trajnimeve “ISSAT”, e njohur nga Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, licensuar nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licensimit.
Dokumentat e nevojshme për regjistrim: CV, Diploma Universitare dhe fotokopja e saj ; pasaporta dhe fotokopja e saj; 2 foto (formati i fotos së pasaportës); Formulari i Aplikimit i plotësuar.
Për informacion të mëtejshëm kontaktoni zyrat e ISSAT në adresën:
Adresa : Rruga e Kavajës, Tiranë
Tel: 04 22 60 035 / 068 28 06 244 ; [email protected]