PSIKOTERAPIA POZITIVE
Në Institutin e Studimeve Strategjike dhe Trajnimeve “ISSAT” do të zhvillohet Kursi i Trajnimit 2-javor “PSIKOTERAPIA POZITIVE”. Data e fillimit: 8 Prill 2015.Kursi i Trajnimit mbi Psikoterapinë Pozitive organizohet me qëllim zhvillimin individual të pjesëmarrësve si dhe përgatitjen e tyre profesionale si Këshillues/Psikoterapeut.Psikoterapia Pozitive është një metodë psikodinamike, e cila bazohet në konceptin se: natyra njerëzore është thelbësisht e mirë dhe orientohet drejt burimeve/ aftësive mendore, shoqërore, shpirtërore dhe fizike të çdo individi.


Image Kursi do të drejtohet nga Dr. Jetona Myteveli, Diplomuar si Psikoterapeute dhe si Mjeke. Ajo është Çertifikuar “Psikoterapeut Pozitiv” nga Akademia Wiesbaden, Gjermani. Është anëtare e Bordit të Shoqatës Shqiptare të Psikoterapisë Pozitive dhe anëtare e Shoqatës Botërore të Psikoterapisë Pozitive. Drejton Qendrën e Psikoterapisë Pozitive në Tiranë dhe ofron shërbimin e Psikoterapisë Pozitive për individët, (ku përfshihen: menaxhimi i stresit, terapi çifti, ndërmjetësimi deri në zgjidhje të konfliktit) si dhe për ekipet në çështjet ndërkulturore.


     Kush mund të përfitojë
  • Studentë apo profesionistë me formim në shkencat humane dhe me interes për t’u bërë Psikologë Këshillues,
  • Këshillues për fëmijë e të rinj, Psikologë dhe Këshillues në Familje e në Shkollë,
  • Psikologë Klinike,
  • Trajnerë, menaxhues konfliktesh ose fusha që lidhen me to, të cilët duan të kenë një gamë të gjerë aftësish praktike bazuar në Teoritë moderne Psikologjike dhe terapeutike
     Njohuritë që përfitohen
  • Këshillim, Trajtim dhe Psikoterapi për individët, familjet.
  • Mbështetje emocionale dhe këshillimore për një shoqëri në tranzicion.
  • Menaxhim konflikti në raste të konflikteve individuale, të grupit dhe etnike.
  • Parimet e këshillimit të orientuara drejt burimeve .
Specializantët do të pajisen me Çertifikatën “ ISSAT” , e njohur nga Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë.Dokumentat e nevojshme për regjistrim: CV, Diploma Universitare dhe fotokopja; pasaporta dhe fotokopja; 2 foto (formati i fotos së pasaportës); Formulari i Aplikimit i plotësuar;Frekuentimi: e Hënë, e Mërkurë, e Premte (17.30 – 19.30);Pagesa e Trajnimit: 15.000 lekë.


www.issatinstitute.com


Email:[email protected]


Phone:04 2260035

| 068 28 06 244
Adresa : Rruga e Kavajës, Tiranë
Not interested in our newsletter? unsubscribe.