Logo ISSAT

INSTITUTI I STUDIMEVE STRATEGJIKE DHE TRAJNIMEVE

Ju njoftojme se, në datën 6 Shkurt 2015 në Institutin “ISSAT” do të fillojnë Trajnimet Profesionale për Mësuesit dhe Drejtuesit e Arsimit parauniversitar.

Programet dhe Modulet e Trajnimit janë të Akredituar nga IZHA – Instituti i Zhvillimit Arsimor, Ministria e Arsimit dhe Sportit (shih Lista e Agjensive dhe Moduleve të akredituara IZHA në faqen zyrtare www.izha.edu.al)
Ndjekja e Kurseve dhe kreditet e fituara do t’u mundësojnë punonjësve arsimorë të kualifikohen profesionalisht , si dhe të përfshihen në Sistemin e Kualifikimit.
Aplikantët mund të përzgjedhin Module Trajnimi me numër të ndryshëm kreditesh.

MODULE TRAJNIMI Seancat Kredite Kohezgjatja Tarifa
Teknika të dobishme kundër sjelljes bullying 12 ore 2 3 dite 2500 LEK
Zhvillimi moshor i nxënësve 24 ore 4 6 dite 5000 LEK
Portofoli i nxënësit. 12 ore 2 3 dite 2500 LEK
Motivimi i nxënësve. 12 ore 2 3 dite 2500 LEK

PROGRAME TRAJNIMI

Menaxhimi i konflikteve me dhe ndërmjet nxënësve. ( 3 Module) Seancat Kredite Kohezgjatja Tarifa
Disiplinimi pozitiv. (2 kredite)
Zgjidhja e konfliktit me dhe ndërmjet nxënësve në shkollë. (2 kredite)
Roli i komunikimit në menaxhimin e konflikteve. (2 kredite)
36 ore 6 9 dite 7000 LEK

* Pjesëmarrësit mund të ndjekin Programin e e plotë të Trajnimit ose mund të përzgjedhin një ose dy prej moduleve të listuar në tabelë.
* Kohëzgjatja për 1 modul (2 kredite) është 3 ditë, për 2 module (4 kredite) 6 ditë.
* Tarifa për të ndjekur 1 modul (2 kredite) është 2500 l, për 2 module (4 kredite) 5000 L.

Trajtimi si temë ndërkurrikulare i zgjidhjes paqësore të konflikteve, të drejtat e fëmijëve, ndërgjegjësimi për mjedisin, dimensioni evropian”
(4 Module)
Seancat Kredite Kohezgjatja Tarifa
Trajtimi si temë ndërkurrikulare i zgjidhjes paqësore të konflikteve. ( 2 kredite )
Trajtimi si temë ndërkurrikulare i të drejtave të fëmijëve.( 2 kredite )
Trajtimi si temë ndërkurrikulare i ndërgjegjësimit për mjedisin. ( 2 kredite )
Trajtimi si temë ndërkurrikulare i dimensionit evropian. ( 2 kredite )
48 ore 8 12 dite 9000 LEK

* Pjesëmarrësit mund të ndjekin Programin e e plotë të Trajnimit ose mund të përzgjedhin një ose dy prej moduleve të listuar në tabelë.
* Kohëzgjatja për 1 modul (2 kredite) është 3 ditë, për 2 module (4 kredite) 6 ditë.
* Tarifa për të ndjekur 1 modul (2 kredite) është 2500 l, për 2 module (4 kredite) 5000 l, për 3 module (6 kredite) 7000 l.

Dokumentat e nevojshme për regjistrim:

CV, Diploma Universitare dhe fotokopja e saj ; pasaporta dhe fotokopja e saj; 2 foto (formati i fotos së pasaportës); Formulari i Aplikimit i plotësuar.

Për informacion të mëtejshëm kontaktoni zyrat e ISSAT në:

Rruga e Kavajës, Tiranë; Tel: +355 4 22 60 035 / 068 28 06 244
www.issatinstitute.com | [email protected]

Shperndarja e ketij emaili u mundesua nga:
Unsubscribe