Logo ISSAT

INSTITUTI I STUDIMEVE STRATEGJIKE DHE TRAJNIMEVE

Ju njoftojmë se, në datën 21 Nëntor 2014 në Institutin e Studimeve Strategjike dhe Trajnimeve ISSAT do të fillojnë Kurset e Trajnimit Pasuniversitar:

STANDARTET KOMBËTARE TË KONTABILITETIT  ( Lektore: Elira Hoxha )

( Kursi ka si qëllim të pajisë profesionistët e praktikës dhe ata që synojnë të angazhohen në praktikën e profesionit kontabël me dije të plota dhe të thella në Standartet Kombëtare të Kontabilitetit. Çdo standart do të trajtohet më vete duke trajtuar të gjitha çështjet që ai përmban; njohja, matja, vlerësimi i elementeve përkatës të pasqyrave financiare. Më pas, këto standarte do të trajtohen të integruara në raste të ndryshme të praktikës , ku si orientim do të shërbejnë shembujt kompleks të aktivitetit tregtar, prodhues dhe të shërbimit.)

Image

KONTABILITET PRAKTIK – FINANCA 5  ( Lektore: Greta Gremi )

( Kursi ka si qëllim krijimin e aftësisë profesionale dhe praktike në lidhje me mbajtjen e Kontabilitetit në tërësi ose pjesërisht, konform ligjeve në fuqi. Gjithashtu Kursi ka si qëllim që aplikantët të aftësohen në konfigurimin e një ndërrmarjeje të re, si dhe në proçesimin e dokumentve të një njësie ekonomike, Arka, Banka, Blerjet, Shitjet etj.)

Image

Specializantët do të pajisen me Çertifikatën e Institutit të Studimeve Strategjike dhe Trajnimeve – “ ISSAT” e njohur nga Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë dhe Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes.

Kohëzgjatja e kursit do të jetë 2 javë;
Frekuentimi: tre herë në jave; e hënë, e mërkurë, e premte (17:30 – 20:30)

Dokumentat e nevojshme për regjistrim:

Cv, Diploma universitare dhe fotokopja e saj, Pasaporta dhe fotokopja e saj, 2 foto (formati i fotos së pasaportës), Formulari i plotësuar.

Për informacion të mëtejshëm kontaktoni zyrat e ISSAT në:
Rr. e Kavajës, Tiranë; Tel: +355 4 22 60 035 / 068 28 06 244
www.issatinstitute.com | [email protected]