Logo ISSAT

INSTITUTI I STUDIMEVE STRATEGJIKE DHE TRAJNIMEVE

Kursi i Trajnimit Pasuniversitar (4 – javor) : “PROKURIMET PUBLIKE”

Në datën 07 Nëntor 2014 në Institutin e Studimeve Strategjike dhe Trajnimeve “ISSAT” do të fillojë Kursi i Trajnimit Pasuniversitar “PROKURIMET PUBLIKE”

(Prokurimi publik është një proçes i pranishëm në të gjitha institucionet e administratëspublike dhe njëkohësisht një proces i pranishëm edhe në aktivitetin e sektorit privat, në këtë kontekst njohja e tij merr vlerë dhe rëndësi të veçantë. Rregullat e prokurimit publik, si dhe praktikat më të mira në këtë fushë. Parimet ligjore që rregullojnë proçedurat e prokurimit publik, terminologjia, konceptet, parimet dhe teoritë më të rëndësishme të përdorura në fushën e prokurimit publik; proçedurat e prokurimit publik në kuadrin e legjislacionit shqiptar të prokurimit publik; rëndësia e kritereve për kualifikim dhe kritereve për vlerësim në një proçedurë prokurimi; proçedurat e rishikimit të prokurimit publik; ligjshmëria e veprimeve në procedurat e prokurimit publik.)

Kursi do të drejtohet nga: Dr.Klodiana Cankja

Specializantët do të pajisen me Çertifikatën e Institutit të Studimeve Strategjike dhe Trajnimeve – “ ISSAT” , Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes dhe Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë

Kohëzgjatja e kursit do të jetë 4 javë;
Frekuentimi: tre herë në jave; e hënë, e mërkurë, e premte (17.30 – 19.30)

Kursi mund të ndiqet edhe online nëse aplikantët janë nga rrethet.

Dokumentat e nevojshme për regjistrim:

Cv, Diploma universitare dhe fotokopja e saj, Pasaporta dhe fotokopja e saj, 2 foto (formati i fotos së pasaportës), Formulari i plotësuar.

Për informacion të mëtejshëm kontaktoni zyrat e ISSAT në:
Rr. e Kavajës, Tiranë; Tel: +355 4 22 60 035 / 068 28 06 244
www.issatinstitute.com | [email protected]

ISSAT Foto