Në Institutin ‘ ISSAT ‘ në datën 8 Maj 2015
do të fillojë Trajnimi Specializues:
“TEKNIK I INDUSTRISË USHQIMORE”
Trajnimi ka si qëllim përgatitjen me njohuri bazë dhe të avancuara teknike në ”Industrinë Ushqimore”, konkretisht:
 • Mbi Politikat rregullatore të EU-së dhe Standartet Teknike; ISO:22000 si përmirësim i ISO:9000.
 • Standartet shqiptare, normat fakultative dhe ato të detyrueshme në to, Siguria Ushqimore.
 • Praktikat e Sigurisë Ushqimore.
 • Mikrobiologjinë ushqimore si fokus kryesor i Sigurisë Ushqimore.
Pjesëmarrësit:
 • të diplomuarit në profilin “ Kimi dhe Teknologji Ushqimore”
 • laburantë të Kimisë Ushqimore
 • punonjës të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit
 • punonjës të Ministrisë së Bujqësisë
 • punonjës të Ministrisë së Turizimit
 • punonjës të Institutit të Higjenës punonjës të Institutit të Shëndetit Publik
 • drejtues dhe punonjës të kompanive distributore të produkteve ushqimore
 • çdo person që është i interesuar për njohuri në fushën e Industrisë Ushqimore.
Frekuentimi: e hënë, e mërkurë, e premte (17.30 – 20.00)
Specializantët do të pajisen me Çertifikatën e Institutit të Studimeve Strategjike dhe Trajnimeve “ISSAT”, e njohur nga Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, licensuar nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licensimit.
Dokumentat e nevojshme për regjistrim: CV, Diploma Universitare dhe fotokopja e saj ; pasaporta dhe fotokopja e saj; 2 foto (formati i fotos së pasaportës); Formulari i Aplikimit i plotësuar.
Për informacion të mëtejshëm kontaktoni zyrat e ISSAT në adresën:
Adresa : Rruga e Kavajës, Tiranë
Tel: 04 22 60 035 / 068 28 06 244 ; [email protected]