Në Institutin e Trajnimeve ‘ISSAT ‘, në datën 24 Prill 2015
do të fillojë Kursi i Trajnimit Profesional:
“PËRGATITJA E DOSJES SË TENDERIT”
Lektore: Klodiana Cankja
Trajnimi synon të garantojë të gjithë pjesëmarrësit që:
  • të kenë një zotërim të plotë të rregullave të pёrdorimit tё platformёs elektronike, si dhe të praktikave më të mira në këtë fushë;
  • të njohin dhe kuptojnë terminologjinë, konceptet, parimet ligjore që rregullojnë procedurat e Prokurimit publik elektronik,;
  • të  njohin dhe kuptojnë funksionet dhe rolet e përdoruesve në platformën elektronike;
  • të jenë të aftë të përdorin platformën elektronike dhe të aplikojnë nocionet e kërkuara në mënyrë të tillë që të zgjidhin çështje  konkrete në këtë fushë.
  • të njohin dhe kuptojnë rëndësinë e aplikimit të Prokurimit elektronik;
  • të gjykojnë dhe vlerësojnë ligjshmërinë e veprimeve në platformen elektronike tё prokurimit publik.
Frekuentimi: e hënë, e mërkurë, e premte (17.30 – 20.00)
Specializantët do të pajisen me Çertifikatën e Institutit të Studimeve Strategjike dhe Trajnimeve “ISSAT”, e njohur nga Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, licensuar nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licensimit.
Dokumentat e nevojshme për regjistrim: CV, Diploma Universitare dhe fotokopja e saj ; pasaporta dhe fotokopja e saj; 2 foto (formati i fotos së pasaportës); Formulari i Aplikimit i plotësuar.
Për informacion të mëtejshëm kontaktoni zyrat e ISSAT në adresën:
Adresa : Rruga e Kavajës, Tiranë
Tel: 04 22 60 035 / 068 28 06 244 ; [email protected]