ISSAT

Në  Institutin  e  Studimeve  Strategjike  dhe  Trajnimeve  “ISSAT” do të zhvillohet   Trajnimi 2-javor  “PROKURIMET  PUBLIKE “.

Data e fillimit:  2 Prill 2015

Lektore Dr.  Klodiana CANKJA

  • Prokurimi Publik në Institucionet e Administratës Publike dhe në sektorin privat.
  • Rregullat e Prokurimit Publik, praktikat më të mira në këtë fushë.
  • Terminologjia, konceptet, parimet ligjore që rregullojnë proçedurat e Prokurimit Publik.
  • Procedurat e Prokurimit Publik në kuadrin e Legjislacionit shqiptar të Prokurimit Publik.
  • Përditësimi me ndryshimet e Ligjit të Prokurimeve.
  • Përgatitja e Dosjes së Tenderit
  • Rëndësia e kritereve për kualifikim dhe kritereve për vlerësim në një proçedurë prokurimi.
  • Proçedurat  e  rishikimit  të  Prokurimit  Publik.
  • Ligjshmëria e veprimeve në procedurat e  Prokurimit Publik. 

Specializantët do të pajisen me Çertifikatën  “ ISSAT” ,e njohur nga  Ministria e Mirëqënies Sociale  dhe  Rinisë. Dokumentat e nevojshme  për  regjistrim: CV, Diploma Universitare dhe fotokopja ; pasaporta dhe fotokopja;  2 foto (formati i fotos së pasaportës); Formulari i Aplikimit i plotësuar.

Frekuentimi: e hënë, e mërkurë, e premte (17.30 – 19.30) 

 Adresa : Rr. e Kavajës, Tiranë ; Tel: 04 22 60 035  /  068 28 06 244 ;   [email protected]