salla

Salla multimediale Nënë Tereza ndodhet në katin e dytë të Pallatit të Kulturës në qëndër të kryeqytetit. Kjo sallë moderne është e paisur me teknollogjinë me të avancuar dixhitale dhe plotëson më së miri të gjitha kërkesat e grupeve të ndryshme të interesit me kapacitet 120 vende. Në të mund të realizohen konferenca, seminare, kurse, takime ose workshop-e,
promovime artistike të të gjitha gjinive, koncerte projeksione filmash në hight definition (HD), shërbime në video transmetim on line të shoqëruara sipas rastit edhe me përkthime simultane në disa gjuhë.

Shërbimet dhe paisjet bashkëkohore mundësojnë cilësi, komoditet dhe efektshmeri në veprimtarite që zhvillohen në të.

Salla është e paisur me një impiant të fuqishëm ventilimi dhe kondicionimi, akustikë dhe foni të parametrave bashkëkohorë.

Për konferencat, takimet dhe veprimtari të tjera që mund të organizohe në këtë sallë, shërben një personel teknikësh të specializuar. Podiumi i çmontueshëm me kapacitet nga  5 në 9 persona është i paisur me mikrofona stabël dhe te lëvizshëm pa fill. Gjithashtu salla është e paisur me një podium leximi, një ekran elektrik dhe me një projektor hight definition
(HD).

Teknika e sallës ofron përmes një kompjuteri universal lidhjen dhe transmetimin prej tij nga çdo burim cd, flesh driver, video kamer etj. Fonia dhe qëndra e zërit është parashikuar ti shërbejë me efektet stereofonike të cilësisë së lartë, një gamë të gjerë interesash duke filluar nga konferencieret deri tek instrumentistët profesionist që kërkojnë një frekuencë
shumë specifike zëri.

Ambiente te tjera që plotësojnë ansamblin e kësaj salle të re e moderne, janë, dhoma e personaliteteve apo dhoma ndihmëse e cila është në dispozicion gjatë aktiviteteve në sallë.

Me kërkesë të interesuarve mund të organizohen, coctails ose buffe’ në hollin panoramik dhe plot dritë në hyrje të sallës.

Veç ashensorit panoramik, në dispozicion të sallës është vënë një numer i konsiderueshëm vendesh në parkimin e Pallatit i cili ruhet 24 orë pa nderprerje me telekamera dhe personel sherbimi.

Për më shumë informacion dhe për prenotime të interesuarit mund të na drejtohen në:
Tel & Fax: 042 2227971
e-mail: [email protected]

 

Mother Teresa Multimedia Room is located on the second floor of the Palace of Culture in the centre of Tirana. This modern room, with a capacity of up to 120 seats, is equipped with most advanced digital technology which fully meets the requirements of a wide range of stakeholders.

It is suitable for the organisation of conferences, seminars, courses, meetings, workshops, artistic promotions of all genres, concerts, film projections in High Definition (HD), on line video broadcast services, and interpretation services in multiple languages.

The services and modern equipments enable for quality, convenience and efficiency for the organisation of the activities.

The room is equipped with a powerful ventilation and air-conditioning plant, sound and audio system of contemporary standards.

A professional technical staff is at your disposal for the organisation of conferences, meetings and other events. A disassembled platform with a capacity of 5 to 9 seats is equipped with fixed and wireless microphones. The room is as well equipped with a reading platform, an electrical screen and with a High Definition overhead projector.

The room provides for all the technical facilities for connection and transmitting of data from CDs, flash driver’s cameras, camcorders, etc.

Voice and audio centre provides for high quality, a wide range of services starting from conferences to professional music instruments which require a specific audio frequency.

Other environments that complement the services of this modern room are the space for personalities or other facilities that are at your disposal during the activity.

Cocktails or buffet receptions can be organized, at the request, in the panoramic and bright lobby at the entrance of the room.

In addition to the panoramic elevator, a considerable number of parking places are put at the disposal of the activities organised in the room. The parking lot is supervised 24 hours by guards and cameras.

For more information and reservation you may contact us at:
Tel & Fax: 042 2227971
e-mail: [email protected]