IRISOFT
EDUCATION
We Are Creative Company
logo
We Are Creative Company
QENDËR TRAJNIMESH
THEMELUAR MË 1999
We Are Creative Company
QENDËR TESTIMI PËR PROVIMIN E ANGLISHTES
(CAEL)
Për një qasje sa më të mirë të kërkesave të tregut dhe për një ngritje sa më profesionale të individëve të ndryshëm, ofron trajnime profesionale praktike për:
EKONOMIST KONTABËL; FINANCIER BANKAR
 

Paketë programesh mbi kontabilitetin praktik, në mbajtjen e bilancit dhe të pasqyrave financiare, njohuri mbi legjislacionin ekonomik, si dhe mbajtja e kontabilitetit të informatizuar.

Moduli i financierit bankar është trajnim për punonjësit e bankave në pozicionet: Arkëtar, Kryearkëtar, Specialist krediti, Specialist i Shërbimit të Klientelës, Asistent, Drejtor i degës.

Kohëzgjatja: 40 seanca

MENAXHIM BIZNESI, MARKETING DHE SHITJE
 

Në këtë modul jepen baza të fuqishme të menaxhimit dhe të marketingut. Ndërtimi i strategjive të marketingut si dhe analizat inteligjente të konkurrencës dhe të tregut. Psikologjia, filozofia dhe teknikat efikase dhe të suksesshme të shitjes etj.

Kohëzgjatja: 40 seanca

BURIMET NJERËZORE
 

Trajnim mbi përgatitjen praktike-profesionale, bazë dhe të avancuar, të profesionistëve të Burimeve Njerëzore në pozicione, si: Specialist Rekrutimi, As. Burimesh Njerëzore, Supervizor dhe Menaxher Burimesh Njerëzore, si dhe Drejtues të Departamentit të Burimeve Njerëzore.

Kohëzgjatja: 10 seanca

MARKETING ONLINE DHE RRJETET SOCIALE
 

Trajnim të profesionistëve që do të merren me promovimin online të produkteve, shërbimeve apo kompanive nëpërmjet formave të rankimit në Google, si dhe në rrjetet më të përdorura sociale.

Kohëzgjatja: 40 seanca

INXHINIERI (Elektrike, Ndërtimi, Mekanike)
 

Në këtë modul jepen leksione praktike mbi kriteret dhe standardet teknike ku duhet të mbështetet një inxhinier për projektimin dhe zbatimin e një projekti ndërtimor, civil dhe industrial.

Kohëzgjatja: 40 seanca

INFORMATIKË
 

Trajnim mbi Bazat praktike të IT-së, CCNA, Active directory, Exchange Server. Paketa profesionale në Programim dhe Gjuhë programimi. (Asp.net, Ndërtim dhe Programim në Web, HTML, CSS, JAVA, PHP, JavaScript, Wordpress, Joomla etj.) Trajnim për Ndërtim Databazash (SQL, MySQL, SQL Server, Oracle etj.)

Kohëzgjatja: 50 seanca

PSIKOLOGJI
 

Raste studimore praktike mbi Psikologjinë fiziologjike, eksperimentale, të zhvillimit, sociale, klinike dhe të këshillimit, shkollore dhe të edukimit, industriale dhe inxhinierike.

Kohëzgjatja: 15 seanca

JURIDIK (Penale, Civile, Tregtare)
 

Trajnim mbi bazat e njohurive praktike të juristëve (Llojet e Kontratave; Kërkesëpadia, Vulat apostile, Gjykata e Shkallës së Parë ose e Faktit, Gjykata e Apelit, Gjykata e Lartë, Prokurat, Hierarkia e Ligjeve).

Trajnim për Specialistë Prokurimesh Publike (njohja me procedurat, dokumentacionin, materialet e tenderimeve publike dhe private).

Kohëzgjatja: 10 seanca

GAZETARI
 

Në këtë modul jepet përballja direkte me lajmin televiziv, raportimi në redaksi, praktika në terren, montazhi në studio, si dhe gazetari e medias së shkruar.

Kohëzgjatja: 15 seanca

img
PROGRAME GRAFIKE
Adobe Photoshop
Adobe Indesign
Adobe Illustrator
Adobe Premier
Adobe After Effects
CorelDraw
Macromedia
Maya
Digital Fusion
35 seanca
25 seanca
30 seanca
35 seanca
20 seanca
35 seanca
20 seanca
30 seanca
30 seanca
 
img
PROGRAME FINANCIARE
Formin bazë kompjuteri
Microsoft Excel Profesional
Microsoft Acess
Kontabiliteti Alpha
Kontabiliteti Alpha Platinium
Financa 5
30 seanca
12 seanca
20 seanca
10 seanca
15 seanca
10 seanca
img
 
PROGRAME INXHINIERIKE
Autocad 2D + 3D
Autocad Civil
Autocad Map
3D Max
Archicad
Tekla Structure
Mathcad
Uc Winroad
Mathlab
Sap - Etabs
Archview
ArcGis
Revit
35 seanca
15 seanca
25 seanca
35 seanca
25 seanca
25 seanca
20 seanca
25 seanca
25 seanca
30 seanca
30 seanca
30 seanca
20 seanca
icon
GJUHA GJERMANE
Nivelet A1 - C1
Optimal - për fëmijë
Menschen - për të rritur
 
icon
GJUHA FRËNGE
"Oh La La" (për fëmijë)
"Tempos" (për të rritur)
 
icon
GJUHA ITALIANE
"Grandi amici" (për fëmijë) "Progetto" (për të rritur)
img
 
ANGLISHTE E PËRGJITHSHME DHE PROFESIONALE
Gjuha angleze për fëmijë dhe të rritur
Nivelet A1 - C1
Fairyland & Explorer
Framework & Upstream
Anglishte biznesi
Anglishte teknike
Anglishte juridike (New)
Anglishte akademike (New)
Anglishte mjekësore
Anglishte komunikimi
img
 
KURSE PËRGATITORE PËR TESTET
- TOEFL iBT
- TOEIC
- IELTS
- SAT 1, SAT 2
- GMAT
- CELI
- DELF
- GERMAN TELC
- GERMAN TESTDAF
- GERMAN ÖSD
img
 
TRAJNIME PROFESIONALE
PËR STAFET E BIZNESEVE, INSTITUCIONEVE PUBLIKE DHE STUDENTË
Komunikimi verbal, Gjuha e trupit, Menaxhimi i krizave, Motivimi, Zgjidhje konflikti, Teknikat e shitjes, Inteligjenca emocionale, Etika e biznesit, Puna në grup, Komunikimi, Menaxhimi i stresit Menaxhimi i kohës etj.
Unsubscribe
Shikojeni online
 
IRISOFT
Rruga: Him Kolli, vila. 23/1, Tirane
Tel: 04 2242107; 0695252625; 0662888893
[email protected]; www.irisoft.edu.al
;
Shpërndau: postajuaj.com